top of page

Privacy

De Bevallingscoach belooft:

 • transparant te zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we je persoonsgegevens verwerken

 • jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan dat de Bevallingscoach ze nodig heeft

 • jouw persoonsgegevens niet te verkopen

 • passende technieken in te zetten om jouw persoonsgegevens te beschermen

 • bereikbaar en beschikbaar te zijn als je met mij wil communiceren over je privacy bij Bevallingscoach

Voor wie geldt dit privacybeleid?

De Bevallingscoach gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar cliënten, cursisten en collega´s en andere personen waar zij contacten mee heeft.

Wil je meer weten over privacy bij de Bevallingscoach?

Hieronder heeft de Bevallingscoach alles voor je op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die de Bevallingscoach over jou als cliënt, cursist, collega of ander contactpersoon verkrijgt (o.a. via de Bevallingscoach website).

Voor welke doelen verwerkt de Bevallingscoach persoonsgegevens?

Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om de Bevallingscoach diensten aan te kunnen bieden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om contact op te nemen met cursisten, cliënten, collega´s en andere contactpersonen. De Bevallingscoach gebruikt jouw persoonsgegevens nooit voor marketingdoeleinden.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt de Bevallingscoach?

De Bevallingscoach verwerkt van jou de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, mailadres en andere gegevens die je aan ons doorgeeft bij het aanmelden via de website of anderzins.

 • Persoonsgegevens die je later aan ons geeft zoals je nieuwe adres, telefoonnummer en/of emailadres.

 • De Bevallingscoach bewaart geen automatisch gegenereerde persoonsgegevens, zoals IPadressen, browsergegevens en zoekgedrag

 • Klantcontactgegevens, zoals e-mails die je verstuurt aan de Bevallingscoach

Hoe komt de Bevallingscoach aan persoonsgegevens?

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover de Bevallingscoach beschikt wordt door jou zelf via onder andere het inschrijfformulier en email aangeleverd. De Bevallingscoach maakt geen gebruik van cookies of soortgelijke technieken. Ook foto’s, adresgegevens en overige kenmerken beschouwt de Bevallingscoach als persoonsgegevens voor zover deze te herleiden zijn tot een individu. De Bevallingscoach verkrijgt deze gegevens door dat jullie dit zelf aanleveren en gebruikt jouw e-mailadres om alleen met jouw zelf te communiceren.

 

Waarom verwerkt Bevallingscoach persoonsgegevens?

 • De Bevallingscoach gebruikt jouw persoonsgegevens om voorbereidingen te treffen voor de cursussen en individuele en groep-sessies.

 • De Bevallingscoach verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van toestemming, of in sommige gevallen, om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Vaak geef jij de Bevallingscoach persoonsgegevens geven om een Bevallingscoach cursus of sessie te gaan volgen. De Bevallingscoach verwerkt jouw persoonsgegevens in de eerste plaats om die cursus en sessie te leveren en dus om uitvoering te geven aan onze overeenkomst. Oftewel: omdat de Bevallingscoach hier een gerechtvaardigd belang voor heeft. Jouw persoonsgegevens verwerkt de Bevallingscoach om het contact goed te laten verlopen, en daarnaast om haar diensten te verbeteren en dus om uitvoering te geven aan onze overeenkomst en tevens op grond van gerechtvaardigd belang. Als jij mij feedback geeft of ergens melding van maakt, heeft de Bevallingscoach een gerechtvaardigd belang om je gegevens te verwerken, omdat de Bevallingscoach hiermee haar diensten kan verbeteren. De Bevallingscoach verwerkt geen van de hierboven genoemde persoonsgegevens om hiermee statistieken te genereren en categorieën te bepalen of gerichte marketing kunnen uitvoeren. Voor een selecte groep persoonsgegevens geldt dat de Bevallingscoach die verwerkt omdat de Bevallingscoach daar wettelijk toe verplicht is. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die worden gebruikt voor facturatie. De volgende gegevens van cliënten, cursisten en overige contactpersonen zijn bekend bij de Bevallingscoach: Voorletters, voornaam, achternaam, adresgegevens, emailadres en. telefoonnummer (ook van partners van zwangeren, indien van toepassing).

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De Bevallingscoach bewaart jouw persoonsgegevens alleen zolang zij die nodig heeft voor het doel waarvoor de Bevallingscoach ze verwerkt, om je optimaal te bedienen of om aan onze wettelijke plichten te voldoen.

 

De Bevallingscoach hanteert de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen:

 • Als je gebruik maakt van de Bevallingscoach diensten bewaart zij jouw persoonsgegevens zolang zij ze nodig heeft voor het leveren en verbeteren van die dienst. Of tot het moment dat je ze wilt (laten) verwijderen.

 • Bij inschrijving en/of aanmelding voor een cursus en/of sessie geef je toestemming voor het ontvangen van e-mails en bewaart de Bevallingscoach jouw persoonsgegevens totdat jij die toestemming intrekt. Zodra jij dat doet, bewaart de Bevallingscoach nog wel persoonsgegevens die nodig zijn om aan te kunnen tonen wanneer jij hebt deelgenomen aan de cursus of sessie en wanneer jij deze hebt afgerond.

 • Persoonlijke gegevens waarover Bevallingscoach beschikt worden maximaal 36 maanden bewaard.

 • Financiële informatie zoals facturen bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Met wie deelt de Bevallingscoach persoonsgegevens?

De Bevallingscoach verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden.

Hoe beveiligt Bevallingscoach persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, heeft de Bevallingscoach passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De Bevallingscoach maakt onder andere gebruik van fysieke (toegang)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, botdetectie en encryptie van data. Zij laat deze beveiligingsmaatregelen toetsen door een professionele derde partij en vult ze aan of scherpen ze aan waar nodig.

Hoe zit het met social media?

De Bevallingscoach neemt geen functionaliteiten van social media, zoals like buttons of pixels, op de Bevallingscoach website op. De Bevallingscoach heeft zelf profielen op social mediakanalen zoals Facebook; als jij die volgt, leuk vindt of bekijkt, verschaf jij ons en dat kanaal persoonlijke gegevens. Als jij via een social mediakanaal communiceert met de Bevallingscoach, valt de registratie van onze communicatie binnen het domein van het gekozen kanaal en zijn de voorwaarden van dat kanaal van toepassing. Voor zover de Bevallingscoach die gegevens verwerkt voor eigen doeleinden, is dit privacybeleid daarop van toepassing.

 

Hoe zit het met profiling?

Hier doet de Bevallingscoach niet aan.

 

Wat zijn je rechten?

Jij hebt zelf de controle over jouw persoonsgegevens. Jij hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. Jij kunt jouw persoonsgegevens opvragen die jij aan de Bevallingscoach hebt doorgegeven. Daarnaast kun jij contact met mij opnemen om jouw persoonsgegevens die de Bevallingscoach van jou verwerkt kosteloos in te zien. Jij kunt de Bevallingscoach ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Bovendien kun jij bezwaar maken tegen de verwerking, of mij verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over privacy bij de Bevallingscoach? Ben je het niet eens met het feit dat of de manier waarop de Bevallingscoach persoonsgegevens van jou verwerkt? Of kom je graag in contact met mij? Stuur dan een e-mail naar annemiek@bevallingscoach.com. De Bevallingscoach neemt alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijft graag met je in contact over jouw privacy bij de Bevallingscoach, ook als je ergens niet tevreden over bent. Je hebt overigens ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit privacybeleid is opgesteld op 10 maart 2019. De Bevallingscoach behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en raadt je aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in ons privacybeleid maken we bekend via onze website www.bevallingscoach.com.

bottom of page